About

Shinkuro

Shinkuro was formed in 2018, by Shinkuro Matsuura, Osaka-based Japanese guitarist, composer.

Shinkuro Matsuura: guitar
Fumihito Hatano: guitar
Tatsuya Hashimoto: drums
Shinji Ide: bass